Praca z dzieckiem z autyzmem i spektrum autyzmu

W szkole zatrudnieni są specjaliści do edukacji i rewalidacji dzieci z autyzmem i spektrum autyzmu. Zajęcia rewlidacyjne oparte są o wskazania zawarte w orzeczeniu.

Na terenie szkoły dzieci mogą korzystać z sali do terapii SI, terapii światłem, arteterapii, rewalidacji, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem, logopedą, neurologopedą.

Atutem szkoły jest praca w mało licznych klasach i wsparcie ze strony nauczyciela wspomagającego.