Prawa i obowiązki ucznia

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

Uczniowie mają prawo do:

 

 • dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;
 • podmiotowego i życzliwego ich traktowania;
 • poznania programu nauczania, jego treści, celów i stawianych wymagań;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania oraz bieżącej o nich informacji;
 • stosowania przez prowadzących zajęcia zasad sprawdzania wiedzy i umiejętności zgodnych z zapisami niniejszego Statutu;
 • otrzymania pomocy w przypadku trudności;
 • zachowania w organizacji życia szkolnego właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim i organizacjach działających w szkole;
 • wybierania władz samorządu uczniowskiego i kandydowania do nich;
 • zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 • proponowania rodzaju zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwój ich zainteresowań i zdolności;
 • organizowania, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły;
 • korzystania ze świadczeń socjalnych jakimi dysponuje szkoła, według przyjętych zasad;
 • opieki duszpasterskiej;
 • opieki medycznej w zakresie przewidzianym dla szkół;
 • korzystania z zasad zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego

  W przypadku naruszenia praw ucznia, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą złożyć skargę:

 • do dyrektora szkoły, jeżeli zawinił nauczyciel;
 • do organu prowadzącego, jeżeli zawinił dyrektor.

Skarga może być złożona w ciągu siedmiu dni od zdarzenia.

 

Obowiązkiem ucznia jest:

 • troska o własne życie i zdrowie oraz wystrzeganie się nałogów, stosowania używek i postępowania niebezpiecznego dla zdrowia;
 • niepropagowanie zachowań zagrażających zdrowiu i życiu oraz unikanie umożliwiania dostępu do niebezpiecznych środków innym osobom;
 • szanowanie każdej osoby, w tym członków rodziny i wspólnoty szkolnej;
 • właściwe i taktowne zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • godne reprezentowanie szkoły;
 • szanowanie katolickiego charakteru i wartości propagowanych w szkole, którą wybrali;
 • właściwa postawa wobec tych wartości oraz symboli i tradycji, a także pogłębianie ich zrozumienia;
 • troska o własny integralny rozwój;
 • regularne uczęszczanie na lekcje, a także inne obowiązkowe i wybierane zajęcia;
 • właściwe wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę, poprzez systematyczne przygotowywanie się do lekcji, punktualne przychodzenie na zajęcia, uzupełnianie braków w wiadomościach spowodowanych nieobecnością w szkole;
 • sumienna praca podczas zajęć;
 • usprawiedliwienie każdej nieobecności podczas zajęć, w sposób zgodny z zasadami przyjętymi w szkole;
 • opuszczanie zajęć tylko w sytuacjach szczególnych i uzasadnionych, w sposób zgodny z przyjętymi w szkole zasadami;
 • uczestnictwo w modlitwie szkolnej, rekolekcjach i innych rodzajach formacji duchowej przeznaczonych dla uczniów;
 • uczestnictwo w organizowanych przez szkołę uroczystościach;
 • przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego, poleceń pracowników szkoły oraz decyzji dyrektora szkoły;
 • skromne zachowanie i wygląd, zgodnie z zasadami przyjętymi w szkole;
 • przestrzeganie warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, zgodnie z zasadami przyjętymi w szkole;
 • troska o dobro wspólne, ład i porządek w szkole;
 • szanowanie cudzej własności;
 • szanowanie posiadanych dóbr, szczególnie tych, z których korzystanie zawdzięczamy pracy innych osób;
 • naprawienie wyrządzonych szkód.