Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne – podczas tych spotkań uwzględniane są indywidualne zainteresowania uczniów. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy poprzez stosowanie różnych form i technik działalności plastycznej. Na zajęciach rozbudzana będzie kreatywna postawa ucznia wobec sztuki i jej wytworów, rozwój wyobraźni twórczej oraz umożliwienie ekspresji plastycznej.