Terapia SI

Terapia SI polega na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących  układy zmysłów. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej. Terapeuta SI bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia.

Terapia SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi: 

  • z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
  • z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy
  • ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
  • z niepełnosprawnością umysłową
  • niedowidzącymi i niedosłyszącymi
  • z zaburzeniami integracji sensorycznej
  • z ADHD
  • z autyzmem
  • z zespołem Downa, Aspergera,