Misja szkoły

MISJA SZKOŁY

Misją szkoły jest troska o integralny rozwój osoby ludzkiej, który umożliwia formację wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości: wymiaru fizycznego, społecznego, kulturowego, moralnego i duchowego.

Misję tę szkoła realizuje poprzez:

  • indywidualny kontakt z wychowankiem;
  • proces kształcenia i wychowania oparty na zasadach doktryny katolickiej, zmierzający do syntezy wiary i nauki oraz wiary i życia;
  • budowanie wspólnoty szkolnej opartej na zasadach Ewangelii;
  • wspieranie wychowawczej roli rodziny.

WIZJA SZKOŁY

  • Szkoła jest wspólnotą opartą na wartościach ewangelicznych, miłości bliźniego, szacunku i wzajemnej pomocy.
  • Szkoła pomaga nauczycielom, uczniom i rodzicom w ich integralnym rozwoju.
  • Szkoła wychowuje młodzież do świadomej i godnej postawy chrześcijanina, człowieka, Polaka.
  • Szkoła zwraca szczególną uwagę na wypracowanie postawy szacunku i troski o dobro wspólne.