Program wychowawczo – profilaktyczny

 

Program wychowawczo – profilaktyczny

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ  SZKÓŁ KATOLICKICH
IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO

W KŁOBUCKU

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

 

 

Kłobuck 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio został przyjęty do realizacji na rok szkolny 2020/2021 uchwałą Rady Rodziców w dniu      ………….  r.

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1643).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społeczny ( Dz. U. 2017 poz. 1578).
 • Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

   Wstęp

        Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka
w    wymiarze    wiary, emocjonalnym,    społecznym,    kulturalnym,    moralnym,    ekologicznym,    zdrowotnym i intelektualnym.

 

Szkoła, przedszkole jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych  uczniów  oraz  zapobiegać  zagrożeniom  poprzez  profilaktykę,  przeciwdziałanie  istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),
 • wyników diagnozy środowiskowej,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2019/2020,
 • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców),
 • obserwacji, wywiadów z uczniami, rodzicami i nauczycielami, analizy dokumentów pedagoga i psychologa oraz diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej w szkole przeprowadzonej za pomocą ankiet.

 

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

 

Założenia ogólne

       Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 

duchowej – wychowanie do wiary w Boga

fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy  i umiejętności pozwalających  na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

 społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Założenia organizacyjne

Program Wychowawczo – profilaktyczny realizują nauczyciele:

 • program obejmuje  wszystkich  uczniów,  poprzez  spójne  oddziaływania  wychowawcze i profilaktyczne w trakcie organizowanej aktywności uczniów,
 • na podstawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dla każdej klasy tworzy się  plan działań    wychowawczych
  i profilaktycznych    dostosowany    do    potrzeb,    możliwości i sytuacji wychowawczej klasy,
 • zakłada  się    współpracę    z instytucjami    wspierającymi    działalność    wychowawczą i profilaktyczną, oraz rodzicami,
 • program jest dokumentem otwartym

 

Zadania

 • Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 • Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;
 • Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
 • Kształtowanie przyjaznej atmosfery w szkole, zarówno dla uczniów jak i rodziców oraz pracowników szkoły
 • Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;
 • Zapewnienie integralnego rozwoju osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby;

 

 • Rozwijanie uzdolnień  i zainteresowań  uczniów  poprzez ofertę  zajęć  pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach;

 

 • Wychowywanie w duchu  patriotyzmu,  poprzez uczenie  poszanowania  historii  narodu  i tradycji  regionu, jednocześnie otwieranie uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej;
 • Dążenie  do   integracji   społeczności   uczniowskiej   poprzez   budowanie   atmosfery   akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych;
 • Kształtowanie u uczniów postawy prospołecznej, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu;
 • Dbanie o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy;
 • Wspomaganie wychowawczej  roli  rodziny  współdziałając  z rodzicami  /prawnymi  opiekunami/w procesie kształcenia i wychowania;
 • Gwarantowanie nauczania przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

 

 

Cele  szczegółowe

Uczeń:

 • jest życzliwy,
 • dostrzega potrzeby drugiego człowieka,
 • udziela pomocy rówieśnikom,
 • szanuje ludzi i respektuje ich prawa,
 • jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka,
 • jest odpowiedzialny,
 • potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),
 • jest asertywny,
 • potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 • kieruje się miłością do ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy
  i świata,
 • czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,
 • odróżnia dobro od zła,
 • dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,
 • może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym

 

 

Model absolwenta

 

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent:

 

w sferze nauki:

 

 • sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, potrafił zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
 • był przygotowany do  dalszej  nauki,  rozwijał swoje talenty,  myślał samodzielnie,  twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia;
 • miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.

 

w sferze społecznej:

 

 • dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata;
 • znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;
 • był odpowiedzialny i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wy wiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie;
 • był prawym Chrześcijaninem, potrafiącym przyznać się do swojej wiary i żyć według jej zasad
 • umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał po- czucie współodpowiedzialności;
 • był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;
 • umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych;
 • potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;
 • dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał za- grożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek;
 • stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia;
 • dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca;
 • bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową.

 

w sferze kulturowej:

 

 

 • uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów;
 • umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec Internetu, destrukcyjnych programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy;
 • był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, grał na instrumencie, rysował.

 

Wzorem według którego uczniowie naszej Szkoły kształtują swoją osobowość jest św. Dominik Savio oraz papież Jan Paweł II, którzy poprzez postawę  i świadectwo swego życia uczyli nas umiłowania Boga, życia w prawdzie, poświęcania się dla innych, przebaczenia, tolerancji.

Kryteria efektywności

 

Uczeń:

Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

 

 

Nauczyciele:

Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo- Profilaktyczny,  a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy.

 

Rodzice/opiekunowie prawni (wychowawcy):

Rodzice/opiekunowie prawni (wychowawcy) uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

 

 

W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie/ dzieci przedszkolne:

 • otrzymują dość zachęty, aby uczyły się śmiałości,
 • w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele,
 • wychowywani są w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się ufać sobie i innym,
 • otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość, dzieci, które mają trudności w nauce, potrzebują naszego zrozumienia, wsparcia,

 

 

 

 

Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych

 

Dyrektor Szkoły:

 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,
 • wspiera finansowo i organizuje działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły,

Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Pedagog szkolny:

 • ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom,
 • ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i z sądem dla nieletnich,
 • w sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • diagnozuje problemy wychowawcze,
 • poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,
 • doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki,

 

Doradca Zawodowy:

 

Na terenie szkoły prowadzone są działania z zakresu doradztwa zawodowego. Działania skierowane są do wychowanków całej szkoły.

W/w działania kierowane są do trzech grup adresatów:

 • uczniów / dzieci z grup przedszkolnych,
 • rodziców,

 

Celem preorientacji zawodowej w oddziałach przedszkolnych jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzenie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

 

Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej oraz proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

 

Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.

 

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

 

Nauczyciele:

 • mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
 • odpowiadają za  życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  dzieci  podczas  pobytu  w  szkole  i  poza  jej  terenem    na wycieczkach szkolnych,
 • udzielają pomocy psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

Wychowawcy klas:

 • wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia, konsultacje dla rodziców,
 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego,
 • sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia
  w rodzinie i w społeczeństwie,
 • poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,
 • uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,
 • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły, pomoc psychologiczno- pedagogiczną
  w swojej klasie,

Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z właściwymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa w czasie pandemii, w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących uczniów,
 • obserwuje potrzeby środowiska uczniowskiego i w miarę możliwości reaguje na nie,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

 

Rodzice/opiekunowie prawni(wychowawcy):

Rodzice/opiekunowie prawni (wychowawcy) jako członkowie społeczności szkolnej, biorą udział w wychowawczych zadaniach szkoły, poprzez następujące działania:

 • współtworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
 • rodzice/opiekunowie prawni (wychowawcy) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
 • uczestniczenie w zebraniach i uroczystościach szkolnych
 • udział w warsztatach organizowanych przez wychowawców i specjalistów, które poświęcone są zagadnieniom wychowawczym i profilaktycznym
 • uczciwe i rzetelne informowanie wychowawców o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego nieobecności na zajęciach
 • indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami
 • utrzymywanie systematycznego kontaktu z wychowawcą, w celu uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w szkole
 • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za szkody, zniszczenia, kradzieże, dokonane w szkole przez własne dzieci
 • wspieranie dziecka we wszystkich jego poczynaniach i zapewnianie mu poczucia bezpieczeństwa
 • powinni zadbać o właściwą formę  spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować  im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w miejscu zamieszkania.

Zasady współpracy wychowawczo-profilaktycznej ze środowiskiem lokalnym

Pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych ze strony następujących instytucji:

 

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Policja
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Biblioteka Publiczna
 • Urząd Miasta / Gminy wydział edukacji
 • MOK w Kłobucku
 • Parafia św. Marcina w Kłobucku
 • Organizacje pozarządowe

 

Inne  instytucje  współpracujące  ze  szkołą  przy  realizacji  programu  (poradnie  specjalistyczne, i instytucje wspierające działania ekologiczne i promujące zdrowy styl życia).

 

 

 

                   REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH

 

 

 

Zadanie

 

 

Sposób realizacji

 

Wzajemne poznanie się.

1. Dzieci/ uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.

2.Udział w uroczystościach szkolnych i klasowych.

3.Włączenie rodziców/opiekunów prawnych (wychowawców)  w organizację imprez szkolnych i klasowych.

 

 

 

 

 

Tworzenie warunków

rozwoju indywidualnych

zainteresowań.

1. Prowadzenie kół zainteresowań – m. in. zajęcia z robotyki, rękodzieło, zajęcia z kodowania, warcaby.

2. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych według potrzeb.

3. Indywidualna praca z uczniem uzdolnionym – przygotowanie go do konkursów.

4. Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach – szkolnych, międzyszkolnych i na różnych szczeblach.

 

 

 

 

Poznanie reguł zachowania
w  miejscach publicznych.

1. Dzieci/ uczniowie stosują formy dobrego zachowania.

2. Biorą udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem  zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.

 

3. Zapoznanie uczniów z regulaminami obowiązującymi w szkole oraz poza nią (wycieczki, wyjścia edukacyjne).

 

4. Prowadzenie lekcji wychowawczych odnośnie właściwego zachowania się.

 

 

 

Przeciwdziałanie agresji
i przemocy utrudniające życie  we współczesnym świecie.

1.Praca nad doskonaleniem swojego charakteru i wyzbyciu się słabości.

2.Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań.

3.Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

4. Informowanie rodziców/opiekunów prawnych (wychowawców)  na temat przejawów agresji w szkole.

5. Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych (wychowawców) – pedagogizacja rodziców podczas spotkań z wychowawcą oraz przedstawicielami instytucji działającymi na rzecz uczniów.

6. Wskazywanie rodzicom/opiekunom prawnym (wychowawcom) właściwych sposobów radzenia sobie z agresją
u dzieci.

 

Bezpieczeństwo

1.Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami.

2.Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie

właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

3. Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia, zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem działań związanych z profilaktyką COVID – u 19

4.Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa dla rodziców/opiekunów prawnych (wychowawców).

5. Spotkanie z Policjantem – pogadanki na temat m. in. bezpiecznych ferii, wakacji.

6. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

7. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

8. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych  źródeł, korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów. Zapoznanie z konsekwencjami cyberprzemocy. Zasady pracy podczas zdalnego nauczania – regulamin lekcji online

 

 

line.

 

 

 

8. Działania na rzecz bezpieczeństwa w szkole i poza nią – kształtowanie przez rodziców/opiekunów prawnych (wychowawców)  u dzieci postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

9. Działania zapobiegające wagarowaniu – arkusz monitoringu wagarów

 

Wdrażanie ucznia do umiejętności współdziałania w grupie, zespole

 1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez:

–       promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się

–       poszanowanie praw i potrzeb innych

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych poprzez:

–       wdrażanie do empatii

–       współpraca w zespołach

–       realizacja projektów

–       kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych

 

 

 

 

Tolerancja dla inności. Prawa

człowieka i prawa dziecka.

1.Uczniowie zostają zapoznani z Prawami Dziecka.

2. Znają swoje obowiązki.

3. Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc.

4.Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego,

wieku, wyglądu, poziomu  rozwoju  intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw.

 

5. Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania,

tradycji kulturowej oraz ich praw.

 

 

Kształtowanie postaw obywatelsko- patriotycznych, przygotowanie do podejmowania pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły ( Statut, regulaminy, procedury obowiązujące w szkole).

2. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji

związanych z rodziną , szkołą, społecznością lokalną.

3. Poznają symbole narodowe i europejskie.

 

4. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym.

 

5. Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego

narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji,

6. Określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki,

zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym.

7. Angażowanie rodziców w życiu kulturowe środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz
w wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność.

8. Zapoznanie i omówienie z rodzicami dokumentacji szkolnej – pierwsze zebranie

9. Uwzględnienie propozycji i potrzeb rodziców w klasowym planie pracy wychowawcy

 

Kształtowanie postaw

społecznych

1. Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Pedagogizacja rodziców na temat właściwego i efektywnego spędzania wolnego czasu z dzieckiem.

 

2. Rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie  obserwacji i własnych doświadczeń.

 

3. Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł.

 

4.Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej.

 

5. Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi.

Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny, kraju.

 

6. Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

 

Propagowanie zdrowego

stylu życia.

1. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

2. Zapoznanie rodziców z podejmowanymi w szkole programami na rzecz zdrowia i zdrowego stylu życia.

3. Realizacja programów: „ Owoce w szkole”.

4. Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia.

5. Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności

kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia.

6. Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności   fizycznej.

7. Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie

fizycznym i psychicznym.

8. Kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie.

9. Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody

w swoim środowisku.

10. Włączenie rodziców w organizację „Pikniku Rodzinnego”.

11. Organizowanie alternatywnych form efektywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi.

12. Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności

 

adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

13.Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych wśród

dzieci i młodzieży.

 

 

Działalność propagowania zdrowego stylu życia w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych oraz edukacja w zakresie bezpiecznych zachowań w czasie pandemii, skierowana do uczniów, rodziców/ opiekunów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
 

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.

1. Organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,  zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych.

2.Konsultacje i porady dla rodziców ogólnowychowawcze

3. Indywidualne rozmowy z pedagogiem

4.Współpraca z PPPP

5. Wspieranie rodziców/opiekunów prawnych (wychowawców) uczniów z opinią i orzeczeniem

 

 

 

Profilaktyka zagrożeń

1.Środki i substancje psychoaktywne:

–       diagnoza środowiska ucznia,

 

–       zebrania edukacyjne z rodzicami/opiekunami prawnymi (wychowawcami) na temat zagrożeń płynących z zażywania środków psychoaktywnych i omówienie sytuacji wśród uczniów naszej szkoły

 

–       zapoznanie rodziców/opiekunów prawnych (wychowawców) z procedurami postępowania z uczniem będącym pod wpływem środków psychoaktywnych, uczniem palącym papierosy

–       współpraca z PPPP, Policją, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

–       konkursy wiedzy na temat używek dla uczniów, gazetki ścienne, na bieżąco informowanie rodziców/prawnych opiekunów (wychowawców) o widocznej zmianie w zachowaniu  dziecka,
o swych podejrzeniach,

2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie dyskryminacyjne, cyberprzemoc:

–       zapoznanie rodziców/prawnych opiekunów (wychowawców) z procedurami postępowania z uczniem agresywnym, nieszanującym mienia szkoły

 

–       systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz
w zakresie ochrony przed agresją, przemocą,

–       zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole

–       zajęcia warsztatowe

–       stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań

uczniów

–       reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia (wpis do dziennika),

–       spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące odpowiedzialności nieletnich,

–       rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami klas

–       po analizie ankiety rodzice/prawni opiekunowie (wychowawcy) zaproponowali następujące działania : zajęcia sportowe, plastyczne, pogadanki nt. akceptacji, tolerancji, zajęcia  zakresu „zdrowie psychiczne” czyli jak dbać o prawidłowy rozwój emocjonalny i jak sobie radzić z problemami emocjonalnymi, spotkanie z osobami, które wyszły z nałogów

3. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:

–       propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby)

jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,

–       omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnienia danych osobowych

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój osobowości ucznia

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:

–       wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów, wdrażanie do autorefleksji,

 

–       zapoznanie rodziców/prawnych opiekunów (wychowawców) z dostępną literaturą i portalami internetowymi poświęconymi wspieraniu prawidłowego integralnego rozwoju dziecka

 

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:

 

–       kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku,

–       wdrażanie do samooceny,

3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału: motywowanie do nauki szkolnej, rozbudzanie
i poszerzanie zainteresowań uczniów

 

–       stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań,

–       rozwijanie zdolności twórczego myślenia,

–       kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień, pomoc
w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami,

 

–       kształtowanie hierarchii wartości,

–       praca z uczniem zdolnym,

–       indywidualne rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi (wychowawcami) na temat zauważonych mocnych i słabych stron dziecka

–       praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

 

Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych.

1. Zajęcia na lekcjach przyrody, biologii i innych przedmiotach.

2. Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną.

3. Angażowanie rodziców/opiekunów prawnych (wychowawców) w działania proekologiczne na terenie szkoły m. in. akcja zbierania plastikowych nakrętek.

 

 

Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny

1.Spotkania  rodziców/opiekunów prawnych (wychowawców)  z wychowawcami na zebraniach i indywidualnych konsultacjach.

2. Wspieranie wychowawczej roli rodziców/opiekunów prawnych (wychowawców), poprzez wskazanie instytucji pomocowych działających na rzecz rodziny i dzieci.

3.Udział rodziców/opiekunów prawnych (wychowawców)  w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych.

 

Ewaluacja programu

 

 

 

Przebieg pracy wychowawczo- profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

 

Sposoby i środki ewaluacji:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • obserwacja postępów w nauce,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
 • frekwencja na zajęciach dydaktycznych,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawczych , zespole ds. integracji, zespołach przedmiotowych i innych,

 

Narzędzia ewaluacji:

 • ankieta,
 • obserwacja,
 • analiza dokumentacji szkolnej

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie na koniec roku szkolnego 2020/2021 przez zespół ds. ewaluacji powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań, przygotowanie narzędzi oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.