Wycieczka do Oczyszczalni ścieków

Dnia 15 września 2017r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Oczyszczalni ścieków w Kłobucku. Wycieczka miała na celu rozwijanie postaw proekologicznych, uzmysłowienie uczniom skutków zanieczyszczenia wody, uzasadnienie celowości budowania oczyszczalni ścieków, poszanowanie zasobów środowiska
i zaktywizowanie uczniów do działania na rzecz środowiska. Uczniowie zostali zapoznani
z instalacją do ujmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych do wód powierzchniowych płynących – rzeki Białej Okszy. Młodzież mogła zobaczyć jej funkcjonowanie oraz przeszła wzdłuż ciągu służącego do odwadniania osadów ściekowych i odpadów powstających w procesie oczyszczania.