Rekrutacja – Szkoła Podstawowa

Regulamin Rekrutacji Dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Kłobucku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 17 2004r. poz.329 z późniejszymi zmianami )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Z 2004 roku Nr 26,
poz. 232)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 –
art. 9 – 15)

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kłobucku

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

1. Przebieg rekrutacji dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

1.1 Określenie liczby miejsc organizacyjnych w oddziałach szkolnych

1.2 Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do szkoły

1.3 Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych

1.4 Rekrutacji dokonuje dyrektor, jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do oddziału szkolnego nie przekracza liczby miejsc

1.5 Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do szkoły

2.Powołanie komisji rekrutacyjnej w przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych jest większa od liczby miejsc

2.1 Ustalenie terminu posiedzenia komisji rekrutacyjnej

2.2 Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne, a z prac komisji sporządza się protokół

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Uczniowie do szkoły przyjmowani są przez dyrektora szkoły na mocy jego decyzji, na zasadach powszechnej
dostępności, na podstawie wniosku rodzica.

2. Dziecko może zostać wpisane na listę uczniów jeżeli:
1) spełnia wymagania prawa oświatowego, pozwalające na realizację obowiązku szkolnego na poziomie
określonej klasy,
2) rodzice (prawni opiekunowie) złożą wymagane dokumenty,
3) rodzice i uczeń zgadzają się na przestrzeganie statutu, regulaminów, programu wychowawczego oraz
wynikającej z nich misji szkoły.

3. Postępowania rekrutacyjnego do szkoły dokonuje dyrektor szkoły:
1) gdy liczba wniosków przekracza liczbę wolnych miejsc,
2) w okresie postępowania uzupełniającego,
3) podczas roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc.

4. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną.

5. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący, dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej.

6. Z prac komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.

7. Do końca lutego dyrektor szkoły informuje rodziców o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji oraz
wymaganych dokumentach.

8. Komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację w oparciu o następujące kryteria:

1) rodzice kandydata respektują katolicki charakter szkoły – 2 pkt:
a) oświadczenie rodziców,

2) rodzice kandydata pracują na rzecz oświaty lub kościoła – 1pkt:
a) zaświadczenie z zakładu pracy lub od proboszcza parafii,

3) w szkole uczy się rodzeństwo kandydata – 1 pkt:
a) dokumentacja szkolna,

4) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt:
a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt:
a) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem,

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt:
a) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

9. Po zakończeniu rekrutacji – do 10 maja, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły umieszcza się
listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do szkoły.

10. Do 16 maja rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do szkoły składając deklarację.

11. Do 20 maja na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły umieszcza się listę przyjętych i nieprzyjętych
dzieci do szkoły.

12. Jeżeli w okresie rekrutacji nie zostaną zapełnione wszystkie wolne miejsca dyrektor szkoły przeprowadza
postępowanie uzupełniające na tych samych zasadach, jak w postępowaniu rekrutacyjnym, które powinno
zakończyć się do końca sierpnia.

13. Niekompletne wnioski o przyjęcie do szkoły nie są rozpatrywane.

14. W razie potrzeby komisja może przyjąć dodatkowe kryteria.

15. Procedura odwoławcza:

1) 7 dni od opublikowania listy – wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia,

2) 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem – komisja sporządza uzasadnienie, które zawiera: przyczyny
odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, którą uzyskał kandydat;

3) 7 dni od otrzymania uzasadnienia – odwołanie do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

4) 7 dni od otrzymania odwołania – dyrektor rozpatruje odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga
do sądu administracyjnego.

III. Dokumenty dotyczące rekrutacji

1. Dokumenty składane do szkoły przez rodziców uczniów przyjmowanych do klasy pierwszej to:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły

2. Kwestionariusz osobowy

2. Do klasy programowo wyższej w sześcioletniej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie złożenia
w szkole dokumentów:

I etap: dokumenty przed podjęciem decyzji o przyjęciu ucznia do szkoły:

1. Podania o przyjęcie ucznia do naszej szkoły. Warunkiem niezbędnym jest podanie przyczyny
przeniesienia ucznia do naszej szkoły

2. Kwestionariusza osobowego podpisanego przez opiekunów prawnych dziecka

3. Świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń
odszedł,

4. Pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych
na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów w przypadku przyjmowania do sześcioletniej szkoły podstawowej ucznia, który
spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16, ust. 8 ustawy*,

5. W przypadku przyjęcia dziecka zza granicy świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za
granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na
podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

6. Dokumenty pozwalające na określenie stanu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
i założonego planu nauczania (np. plan nauczania dotychczasowej szkoły, świadectwa z danego etapu
kształcenia)

7. Dokumenty dotyczące dysfunkcji i schorzeń wpływających na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka
w szkole pozwalające na ocenę możliwości zrealizowania przez szkołę potrzeb dziecka.

8. W przypadku nieodpowiedniej lub nagannej oceny zachowania uzyskanej w ostatnim roku kształceniaopinia
z poprzedniej szkoły

II etap: dokumenty po pozytywnej podjęciu decyzji o przyjęciu ucznia do szkoły:

1. Druk przekazania ucznia z poprzedniej szkoły

2. Arkusz ocen przesłany przez szkołę

3. Zdjęcie

4. Karta zdrowia

IV. Postanowienia ogólne rekrutacji

Do szkoły można przyjąć ucznia jeżeli:

1. Spełnia wymagania prawa oświatowego pozwalające na realizację obowiązku szkolnego na poziomie
określonej klasy,

2. Rodzice (prawni opiekunowie) złożą wymagane dokumenty,

3. Rodzice i uczeń zgadzają się na przestrzeganie statutu, regulaminów, programu wychowawczego oraz
wynikającej z nich misji szkoły.

4. Realizowany w szkole plan nauczania dla danej klasy pozwala na kontynuację planu nauczania
realizowanego przez ucznia w poprzedniej szkole oraz realizację podstawy programowej kształcenia
ogólnego przewidzianego dla danego etapu edukacji.

5. Przygotowana liczba miejsc w oddziale oraz warunki lokalowe pozwalają na przyjęcie kolejnych
uczniów.

VII. Przepisy końcowe

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym uwzględniając obowiązujące
przepisy prawa oświatowego i warunki lokalowe.

2. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
O przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej decyduje Dyrektor Szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym

Regulamin wchodzi w życie zgodnie z Decyzją Dyrektora Szkoły z dnia 28.02.2015 r.