Rekrutacja – Przedszkole

Regulamin Rekrutacji Dzieci do Oddziału Przedszkolnego
w Publicznej Szkole Podstawowej
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Kłobucku

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 17 2004r. poz.329 z późniejszymi zmianami )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
  przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Z 2004 roku
  Nr 26,
  poz. 232)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.
  poz. 7 – art. 9 – 15)
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kłobucku

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

1. Przebieg rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

1.1 Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu

1.2 Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola (tablica informacyjna dla rodziców)

1.3 Przyjmowanie „Kart zgłoszeń do oddziału przedszkolnego”

1.4 Rekrutacji dokonuje dyrektor, jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do oddziału przedszkolnego nie przekracza liczby
miejsc

1.5 Powołanie komisji rekrutacyjnej w przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych jest większa od liczby miejsc

1.5.1 Ustalenie terminu posiedzenia komisji rekrutacyjnej

1.6 Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola

1.7 Rozpatrzenie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej

2. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne, a z prac komisji sporządza się protokół

II. Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego

1. Dzieci do oddziału przedszkolnego przyjmowane są przez dyrektora szkoły na mocy jego decyzji,
na zasadach powszechnej dostępności, na podstawie wniosku rodzica.

2. Rodzice składają wnioski wraz z dokumentacją od 1 marca do 30 kwietnia.

3. W pierwszej kolejności do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci:

 • pięcioletnie i sześcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
 • uczęszczające do oddziału przedszkolnego w poprzednim roku,
 • zamieszkujące na terenie miejscowości lub gminy, w której znajduje się siedziba szkoły,

4. Postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego dokonuje dyrektor szkoły:

 • gdy liczba wniosków przekracza liczbę wolnych miejsc,
 • w okresie postępowania uzupełniającego,
 • podczas roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc;.

5. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną.

6. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący, pracownik oddziału przedszkolnego, inny
przedstawiciel rady pedagogicznej.

7. Z prac komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.

8. Do końca lutego dyrektor szkoły informuje rodziców o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji oraz
wymaganych dokumentach.

9. I ETAP rekrutacji w oparciu o następujące kryteria potwierdzone dokumentami:

 • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci) – 1 pkt:
  a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata – 1 pkt:
  a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
  równoważne,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt:
  a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
  równoważne,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt:
  a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
  równoważne,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt:
  a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
  równoważne,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt:
  a) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
  dziecka wspólnie z jego rodzice,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt:
  a) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

10. Jeżeli po I etapie nadal są wolne miejsca lub są dzieci, które uzyskały równorzędny wynik, dyrektor
przeprowadza II ETAP rekrutacji w oparciu o następujące kryteria:

 • rodzice respektują katolicki charakter szkoły – 2 pkt:
  a) oświadczenie rodziców,
 • dzieci rodziców realizujących prace na rzecz oświaty lub kościoła – 1pkt:
  a) zaświadczenie z zakładu pracy lub od proboszcza parafii,
 • w szkole uczy się rodzeństwo kandydata – 1 pkt:
  a) dokumentacja szkolna,
 • oboje rodziców pracuje -1 pkt:
  a) zaświadczenia z zakładów pracy.

11. Po zakończeniu rekrutacji – do 10 maja, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły umieszcza
się listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do oddziału przedszkolnego.

12. Do 16 maja rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego składając
deklarację.

13. Do 20 maja na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły umieszcza się listę przyjętych
i nieprzyjętych dzieci do oddziału przedszkolnego.

14. Jeżeli w okresie rekrutacji nie zostaną zapełnione wszystkie wolne miejsca dyrektor szkoły przeprowadza
postępowanie uzupełniające na tych samych zasadach, jak w postępowaniu rekrutacyjnym, które powinno
zakończyć się do końca sierpnia.

15. Niekompletne wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego nie są rozpatrywane.

16. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 17 i 18.

17. W szczególnych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej
6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

18. W szczególnych przypadkach do oddziału przedszkolnego może być przyjęte dziecko, które ukończyło
2,5 roku życia.

19. W razie potrzeby komisja może przyjąć dodatkowe kryteria.

20. Procedura odwoławcza:

 • 7 dni od opublikowania listy – wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
  odmowy przyjęcia,
 • 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem – komisja sporządza uzasadnienie, które zawiera: przyczyny
  odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, którą uzyskał kandydat,
 • 7 dni od otrzymania uzasadnienia – odwołanie do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji
  rekrutacyjnej,
 • 7 dni od otrzymania odwołania- dyrektor rozpatruje odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy
  skarga do sądu administracyjnego.

III. Dokumenty dotyczące rekrutacji
1. Dokumenty składane do przedszkola przez rodziców to:
a. karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
b. inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb ( zaświadczenia o zatrudnieniu)

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy komisji rekrutacyjnej to:
a. imienny wykaz zgłoszonych dzieci
b. karty zapisu dzieci do przedszkola
c. inne dokumenty złożone przez rodziców

3. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:
a. listę dzieci przyjętych do przedszkola wg roku urodzenia
b. listę dzieci nie przyjętych

V. Zadania dyrektora szkoły

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej:
a. wywieszenie ogłoszenia o terminie rekrutacji
b. udostępnienie regulaminu rekrutacji
c. wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji
d. wydawanie i przyjmowanie kart zapisu dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych
dokumentów dostarczonych przez rodziców
e. sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem rzeczowym i formalnym, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na:
– datę urodzenia dziecka
– Nr PESEL
– miejsce zamieszkania dziecka
– pracę rodziców
– czytelność zapisów i pieczęci w karcie zgłoszenia i innych dokumentach
f. sporządzenie na posiedzenie komisji wykazu zgłoszonych dzieci – z podziałem dzieci na grupy
wiekowe – zawierającego następujące informacje:
– nazwisko i imiona dzieci w porządku alfabetycznym
– daty i miejsce urodzenia
– Nr PESEL
– adres zamieszkania
– informacje o pełnym ( z wyżywieniem ) lub niepełnym czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Uczestniczenie w pracach komisji rekrutacyjnej.

3. Wywieszenie list dzieci przyjętych do przedszkola.

VI. Przepisy końcowe

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.
2. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora w miarę wolnych miejsc w
poszczególnych grupach wiekowych.

Regulamin wchodzi w życie zgodnie z Decyzją Dyrektora Szkoły z dnia 28.02.2015 r.