Rekrutacja – Regulamin

Regulamin Rekrutacji Dzieci
do Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Kłobucku

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 17 2004r. poz.329 z późniejszymi zmianami )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
  przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Z 2004 roku Nr 26,
  poz. 232)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 –
  art. 9 – 15)
 • Statut Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kłobucku
 • Postanowienie Sląskiego Kuratora Oświaty nr OP –DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014r.

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

1. Przebieg rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

1.1 Określenie liczby miejsc organizacyjnych w oddziałach szkolnych

1.2 Ogłoszenie o rekrutacji uczniów do szkoły

1.3 Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych

1.4 Rekrutacji dokonuje dyrektor, jeżeli liczba zgłoszonych uczniów do oddziału szkolnego nie przekracza liczby miejsc

1.5 Ogłoszenie wyników rekrutacji uczniów do szkoły

2.Powołanie komisji rekrutacyjnej w przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w oddziale szkolnym

2.1 Ustalenie terminu posiedzenia komisji rekrutacyjnej

2.2 Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne, a z prac komisji sporządza się protokół.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Uczniowie do szkoły przyjmowani są przez dyrektora szkoły na mocy jego decyzji, na zasadach powszechnej
dostępności, na podstawie wniosku rodzica.

2. Dziecko może zostać wpisane na listę uczniów jeżeli:

1) spełnia wymagania prawa oświatowego, pozwalające na realizację obowiązku
szkolnego na poziomie określonej klasy,

2) rodzice (prawni opiekunowie) złożą wymagane dokumenty,

3) rodzice i uczeń zgadzają się na przestrzeganie statutu, regulaminów, programu
wychowawczego oraz wynikającej z nich misji szkoły.

3. W pierwszej kolejności na wniosek rodziców do gimnazjum przyjmowani są laureaci
konkursów przedmiotowych.

4. Postępowania rekrutacyjnego do szkoły dokonuje dyrektor szkoły:

1) gdy liczba wniosków przekracza liczbę wolnych miejsc,

2) w okresie postępowania uzupełniającego,

5. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną.

6. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący, dwóch przedstawicieli rady
pedagogicznej.

7. Z prac komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.

8. Do końca lutego dyrektor szkoły informuje rodziców o terminach, zasadach i kryteriach
rekrutacji oraz wymaganych dokumentach.

9. Komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację w oparciu o następujące kryteria:

1) rodzice kandydata respektują katolicki charakter szkoły – 2 pkt:

a) oświadczenie rodziców,

2) rodzice kandydata pracują na rzecz oświaty lub kościoła – 1pkt:

a) zaświadczenie z zakładu pracy lub od proboszcza parafii,

3) w szkole uczy się rodzeństwo kandydata – 1 pkt:

a) dokumentacja szkolna,

4) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt:

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt:

a) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt:

a) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

10. Terminy przeprowadzania rekrutacji oraz terminy składania dokumentów określa właściwy
kurator oświaty.

11. Jeżeli w okresie rekrutacji nie zostaną zapełnione wszystkie wolne miejsca dyrektor szkoły
przeprowadza postępowanie uzupełniające na tych samych zasadach, jak w
postępowaniu rekrutacyjnym, które powinno zakończyć się do końca sierpnia.

12. Niekompletne wnioski o przyjęcie do szkoły nie są rozpatrywane.

13. W razie potrzeby komisja może przyjąć dodatkowe kryteria.

14. Procedura odwoławcza:

1) 7 dni od opublikowania listy – wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia,

2) 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem – komisja sporządza uzasadnienie, które
zawiera: przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, którą uzyskał
kandydat;

3) 7 dni od otrzymania uzasadnienia – odwołanie do dyrektora od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej,

4) 7 dni od otrzymania odwołania – dyrektor rozpatruje odwołanie. Na rozstrzygnięcie
dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji

1. Dokumenty składane do szkoły przez kandydatów przyjmowanych do klasy pierwszej to:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Kwestionariusz osobowy

2. Do klasy programowo wyższej w gimnazjum przyjmuje się ucznia na podstawie złożenia w szkole :

 • Podania o przyjęcie ucznia do naszej szkoły. Warunkiem niezbędnym jest podanie przyczyny
  przeniesienia ucznia do naszej szkoły.
 • Kwestionariusza osobowego
 • świadectwa ukończenia klasy niższej w gimnazjum publicznym lub szkole niepublicznej o
  uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę,
  z której uczeń odszedł,
 • pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych
  na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów w przypadku przyjmowania do gimnazjum ucznia, który spełnia obowiązek
  szkolny poza szkołą na podstawie art. 16, ust. 8 ustawy*,
 • W przypadku przyjęcia dziecka zza granicy świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za
  granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na
  podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

VI. Postanowienia ogólne rekrutacji

1. Jeśli dany oddział klasowy po zakończonej rekrutacji ma wolne miejsca to w ciągu roku szklonego jest możliwe
przyjęcie ucznia do danego oddziału szkolnego w porozumieniu z daną szkołą do której uczeń uczęszczał.
(opinia pozytywna dyrektora szkoły)

VII. Przepisy końcowe

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym uwzględniając obowiązujące
przepisy prawa oświatowego i warunki lokalowe.

2. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
O przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjalnych decyduje Dyrektor Szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym

Regulamin wchodzi w życie zgodnie z Decyzją Dyrektora Szkoły z dnia 28.02.2015 r.